Start Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie

 

 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 stycznia 2022 r.

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 14 stycznia 2022 r. („NWZ”).
Zarząd Spółki informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów przewidzianego porządku obrad. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Zarząd wskazuje, iż w związku ze zgłoszeniem przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany statutu Spółki, która była objęta porządkiem obrad (której treść również znajduje się w załączeniu).

  _______________________________________________________________________________

Zarząd Spółki Prefa Group Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu („Spółka”) informuje, że w dniu 4 stycznia 2022 r. został zgłoszony projekt uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 14 stycznia 2022 r. przez akcjonariusza, w trybie art. 401 § 4 k.s.h.

W załączeniu treść projektu uchwały:

  ________________________________________________________________________________

 Zarząd Spółki Prefa Group Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej również „Zgromadzenie” lub „Walne Zgromadzenie” ) na dzień 14 stycznia 2022 r., na godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Sajda Wojciech & Notariusz Musiałkiewicz Dorota z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piekary 6/25. 

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa i instrukcja do głosowania, klauzula RODO oraz informacja o strukturze kapitału zakładowego Spółki.

 ________________________________________________________________________________

 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 października2021 r.

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 8 października 2021 r. („NWZ”).
Zarząd Spółki informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów przewidzianego porządku obrad. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

 _____________________________________________________________________________________

 Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 8 października 2021 roku, o godzinie 13:30, w Kancelarii notarialnej Notariusz Sajda Wojciech & Notariusz Musiałkiewicz Dorota Kancelaria Notarialna s.c., przy ul. Piekary 6, 61-823 Poznań.

 

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, klauzula RODO oraz informacja o strukturze kapitału zakładowego Spółki.

 

 

 _____________________________________________________________________________________

 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 września 2021 r.

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 15 września 2021 r. („NWZ”).
Zarząd Spółki informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów przewidzianego porządku obrad. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

_____________________________________________________________________________________

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 15 września 2021 roku, o godzinie 13:00, w Kancelarii notarialnej Notariusz Sajda Wojciech & Notariusz Musiałkiewicz Dorota Kancelaria Notarialna s.c., przy ul. Piekary 6, 61-823 Poznań.

 _____________________________________________________________________________________

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, klauzula RODO oraz informacja o strukturze kapitału zakładowego Spółki.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r.

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 r. („NWZ”) wraz z wykazem akcjonariuszy posiadających ponad 5 procent udziału w głosach podczas obrad NWZ. Zarząd Spółki informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów przewidzianego porządku obrad. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

 

_____________________________________________________________________________________

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 roku, o godzinie 10:00, w Kancelarii notarialnej Notariusz

 _____________________________________________________________________________________

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 maja 2021 r.

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 10 maja 2021 r. („ZWZ”) wraz z wykazem akcjonariuszy posiadających ponad 5 procent udziału w głosach podczas obrad ZWZ. Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów przewidzianego porządku obrad. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

_____________________________________________________________________________________________

Zarząd spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 10 maja 2021 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii notarialnej Notariusz Sajda Wojciech & Notariusz Musiałkiewicz Dorota Kancelaria Notarialna s.c., przy ul. Piekary 6, 61-823 Poznań.

_____________________________________________________________________________________________

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 września 2020 r.

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 23 września 2020 r. („NWZ”) wraz z wykazem akcjonariuszy posiadających ponad 5 procent udziału podczas obrad NWZ. Zarząd Spółki informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów przewidzianego porządku obrad. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

_____________________________________________________________________________________________


 

Zarząd Spółki PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu [„Spółka”] działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 23 września 2020 r. na godzinę 15:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii notarialnej Notariusz Sajda Wojciech & Notariusz Musiałkiewicz Dorota Kancelaria Notarialna s.c., przy ul. Piekary 6, 61-823 Poznań.

_____________________________________________________________________________________________


Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 sierpnia 2020 r.

Zarząd PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 19 sierpnia 2020 r. („ZWZ”) wraz z wykazem akcjonariuszy posiadających ponad 5 procent udziału podczas obrad ZWZ. Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów przewidzianego porządku obrad. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

_____________________________________________________________________________________________

Zarząd spółki PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 19 sierpnia 2020 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii notarialnej Notariusz Sajda Wojciech & Notariusz Musiałkiewicz Dorota Kancelaria Notarialna s.c., przy ul. Piekary 6, 61-823 Poznań.

 

 

 

Prefa Group S. A.
ul. ul. Aleksandra Puszkina 63A,
Luboń 62-030, Polska
530 631 136 530 631 136
Realizacja Hesna