Start Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie

 

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 grudnia 2022 r.

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 29 grudnia 2022 r. („NWZ”).
Zarząd Spółki informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów przewidzianego porządku obrad. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. 

 

Zarząd spółki pod firmą: PREFA Group Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu pod adresem: ul. Aleksandra Puszkina 63a, 62-030 Luboń, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000490390, posiadającej numery REGON: 022313070 i NIP: 8971795331, z kapitałem zakładowym w wysokości 500.000,00 zł, opłaconym w całości (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej również „Zgromadzenie” lub „Walne Zgromadzenie” ) na dzień 29 grudnia 2022 r., na godz. 9.00 w Kancelarii Notarialnej Sajda Wojciech & Notariusz Musiałkiewicz Dorota z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piekary 6/25.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 listopada 2022 r.

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 21 listopada 2022 r. („NWZ”).
Zarząd Spółki informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów przewidzianego porządku obrad. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. 

___________________________________________________________________________________________________

Zarząd Spółki Prefa Group Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu („Spółka”) informuje, że w dniu 21 listopada 2022 r. został zgłoszony projekt uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 21 listopada 2022 r. przez akcjonariusza, w trybie art. 401 § 5 k.s.h.

W załączeniu treść projektu uchwały:

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 października 2022 r.

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 31 października 2022 r. („NWZ”).
Zarząd Spółki informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów przewidzianego porządku obrad. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. 

___________________________________________________________________________________________________

Zarząd spółki pod firmą: PREFA Group Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu pod adresem: ul. Aleksandra Puszkina 63a, 62-030 Luboń, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000490390, posiadającej numery REGON: 022313070 i NIP: 8971795331, z kapitałem zakładowym w wysokości 500.000,00 zł, opłaconym w całości (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej również „Zgromadzenie” lub „Walne Zgromadzenie” ) na dzień 21 listopada 2022 r., na godz. 14.00 w siedzibie spółki, ul. Puszkina 63a, 62-030 Luboń.

• Treść ogłoszenia

• Projekty uchwał

• Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

• Struktura kapitału zakładowegoLista akcjonariuszy posiadających 5 % na NWZA

• klauzula RODO

___________________________________________________________________________________________________

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 października 2022 r.

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 10 października 2022 r. („NWZ”).
Zarząd Spółki informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów przewidzianego porządku obrad. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. 

___________________________________________________________________________________________________

Zarząd Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 31 października 2022 r. na godzinę 9:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Sajda Wojciech & Notariusz Musiałkiewicz Dorota z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piekary 6/25.

 

___________________________________________________________________________________________________

 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 września 2022 r.

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 27 września 2022 r. („NWZ”).
Zarząd Spółki informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów przewidzianego porządku obrad. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. 

__________________________________________________________________________________________________

Zarząd Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 10 października 2022 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Aleksandra Puszkina 63a, 62-030 Luboń.

____________________________________________________________________________

Zarząd Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 27 września 2022 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Aleksandra Puszkina 63a, 62-030 Luboń.

___________________________________________________________________________________________________

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 r. („ZWZ”) wraz z wykazem akcjonariuszy posiadających ponad 5 procent udziału w głosach podczas obrad ZWZ. Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów przewidzianego porządku obrad. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

___________________________________________________________________________________________________

 Zarząd Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2022 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Aleksandra Puszkina 63a, 62-030 Luboń.

___________________________________________________________________________________________________

 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 stycznia 2022 r.

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 14 stycznia 2022 r. („NWZ”).
Zarząd Spółki informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów przewidzianego porządku obrad. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Zarząd wskazuje, iż w związku ze zgłoszeniem przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany statutu Spółki, która była objęta porządkiem obrad (której treść również znajduje się w załączeniu).

  _______________________________________________________________________________

Zarząd Spółki Prefa Group Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu („Spółka”) informuje, że w dniu 4 stycznia 2022 r. został zgłoszony projekt uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 14 stycznia 2022 r. przez akcjonariusza, w trybie art. 401 § 4 k.s.h.

W załączeniu treść projektu uchwały:

  ________________________________________________________________________________

 Zarząd Spółki Prefa Group Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej również „Zgromadzenie” lub „Walne Zgromadzenie” ) na dzień 14 stycznia 2022 r., na godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Sajda Wojciech & Notariusz Musiałkiewicz Dorota z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piekary 6/25. 

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa i instrukcja do głosowania, klauzula RODO oraz informacja o strukturze kapitału zakładowego Spółki.

 ________________________________________________________________________________

 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 października2021 r.

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 8 października 2021 r. („NWZ”).
Zarząd Spółki informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów przewidzianego porządku obrad. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

 _____________________________________________________________________________________

 Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 8 października 2021 roku, o godzinie 13:30, w Kancelarii notarialnej Notariusz Sajda Wojciech & Notariusz Musiałkiewicz Dorota Kancelaria Notarialna s.c., przy ul. Piekary 6, 61-823 Poznań.

 

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, klauzula RODO oraz informacja o strukturze kapitału zakładowego Spółki.

 

 

 _____________________________________________________________________________________

 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 września 2021 r.

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 15 września 2021 r. („NWZ”).
Zarząd Spółki informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów przewidzianego porządku obrad. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

_____________________________________________________________________________________

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 15 września 2021 roku, o godzinie 13:00, w Kancelarii notarialnej Notariusz Sajda Wojciech & Notariusz Musiałkiewicz Dorota Kancelaria Notarialna s.c., przy ul. Piekary 6, 61-823 Poznań.

 _____________________________________________________________________________________

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, klauzula RODO oraz informacja o strukturze kapitału zakładowego Spółki.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r.

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 r. („NWZ”) wraz z wykazem akcjonariuszy posiadających ponad 5 procent udziału w głosach podczas obrad NWZ. Zarząd Spółki informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów przewidzianego porządku obrad. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

 

_____________________________________________________________________________________

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 roku, o godzinie 10:00, w Kancelarii notarialnej Notariusz

 _____________________________________________________________________________________

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 maja 2021 r.

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 10 maja 2021 r. („ZWZ”) wraz z wykazem akcjonariuszy posiadających ponad 5 procent udziału w głosach podczas obrad ZWZ. Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów przewidzianego porządku obrad. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

_____________________________________________________________________________________________

Zarząd spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 10 maja 2021 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii notarialnej Notariusz Sajda Wojciech & Notariusz Musiałkiewicz Dorota Kancelaria Notarialna s.c., przy ul. Piekary 6, 61-823 Poznań.

_____________________________________________________________________________________________

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 września 2020 r.

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 23 września 2020 r. („NWZ”) wraz z wykazem akcjonariuszy posiadających ponad 5 procent udziału podczas obrad NWZ. Zarząd Spółki informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów przewidzianego porządku obrad. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

_____________________________________________________________________________________________


 

Zarząd Spółki PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu [„Spółka”] działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 23 września 2020 r. na godzinę 15:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii notarialnej Notariusz Sajda Wojciech & Notariusz Musiałkiewicz Dorota Kancelaria Notarialna s.c., przy ul. Piekary 6, 61-823 Poznań.

_____________________________________________________________________________________________


Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 sierpnia 2020 r.

Zarząd PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 19 sierpnia 2020 r. („ZWZ”) wraz z wykazem akcjonariuszy posiadających ponad 5 procent udziału podczas obrad ZWZ. Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów przewidzianego porządku obrad. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

_____________________________________________________________________________________________

Zarząd spółki PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 19 sierpnia 2020 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii notarialnej Notariusz Sajda Wojciech & Notariusz Musiałkiewicz Dorota Kancelaria Notarialna s.c., przy ul. Piekary 6, 61-823 Poznań.

 

 

 

Prefa Group S. A.
ul. Kościańska 36,
60-112 Poznań
Realizacja Hesna