Start Informacje finansowe

Informacje finansowe

 Wyniki finansowe skonsolidowane

Wyszczególnienie

2019

2020

2021

Przychody netto ze sprzedaży

9 530 419,60

11 111 905,60

 

15 368 948,04

Zysk ze sprzedaży

377 850,47

- 838 225,62

-8 337 434,46

Amortyzacja

0,00

0,00

373 139,78

EBIT

377 850,47

- 838 250,62

-8 337 434,46

Zysk netto

395 146,65

35 016,65

-13 814 211,35

Aktywa trwałe

1 848,00

11 180,00

13 233 262,46

Aktywa obrotowe

6 968 659,32

10 412 434,93

107 019 591,02

Zapasy

736 371,67

502 844,67

77 434 886,01

Należności krótkoterminowe

3 898 112,47

8 322 720,29

 

14 205 212,75

Środki pieniężne

369 271,58

1 366 393,29

2 546 355,39

Kapitał własny

1 068 626,63

1 103 643,28

-12 710 568,07

Zobowiązania i rezerwy

5 901 880,69

9 319 971,65

 

132 932 344,61

Zobowiązania krótkoterminowe

5 732 425,18

4 151 610,65

 

93 117 086,68

Suma bilansowa

-

10 423 614,93

120 252 853,48

 

Wyniki finansowe jednostkowe

Wyszczególnienie

2019

2020

2021

Przychody netto ze sprzedaży

9 530 419,60

9 530 419,60

10 308 993,33

Zysk ze sprzedaży

377 850,47

-890 486,33

-2 053 332,47

Amortyzacja

0,00

0,00

0,00

EBIT

377 850,47

-890 486,33

-2 053 332,47

Zysk netto

395 146,89

162 635,24

835 984,92

Aktywa trwałe

1 848,00

11 180,00

2 263 691,11

Aktywa obrotowe

6 968 659,32

10 529 512,18

52 439 835,09

Zapasy

736 371,67

501 860,11

084 368,31

Należności krótkoterminowe

5 922 355,76

5 922 355,76

2 965 349,84

Środki pieniężne

277 431,90

 

389 199,48

 

1 299 434,13

Kapitał własny

1 068 626,63

1 231 261,87

2 067 246,79

Zobowiązania i rezerwy

5 901 880,69

9 309 430,31

52 636 279,41

Zobowiązania krótkoterminowe

5 732 425,18

4 141 069,31

22 155 952,76

Suma bilansowa

6 970 507,32

10 540 692,18

54 703 526,20

 

Dane finansowe za rok 2021

Prefa Group S. A.
ul. Kościańska 36,
60-112 Poznań
Realizacja Hesna