Start Emisja Publiczna Obligacji

Emisja Publiczna Obligacji

Dojście do skutku emisji obligacji serii G

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż z dniem 8 listopada 2021 r. doszła do skutku emisja obligacji imiennych serii G o wartości nominalnej 100,00 zł (dalej: "Obligacje serii G"), emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 30 września 2021 r. Emitent wskazuje, iż osiągnięto górny próg emisji zakładający emisję 40.000 sztuk obligacji serii G, co stanowi o maksymalnym wykorzystaniu przez Inwestorów oferowanych instrumentów finansowych w przedmiotowej emisji.

W toku oferty publicznej, przeprowadzonej na podstawie art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach, w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, a także w oparciu o art. 37a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, należycie zasubskrybowanych i opłaconych zostało łącznie 40.000 sztuk Obligacji serii G, w związku z czym w dniu 8 listopada 2021 r. dokonano przydziału 40.000 sztuk Obligacji serii G, o łącznej wartości nominalnej na poziomie 4.000.000,00 zł. Cena emisyjna Obligacji serii G równa była wartości nominalnej i wyniosła 100,00 zł za jedną obligację. Obligacje serii G przydzielone zostały 38 inwestorom. Obligacje serii G oprocentowane będą według stałej stopy procentowej na poziomie 7,5% w skali roku. Odsetki od obligacji wypłacane będą w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji serii G wyznaczony został na dzień 8 listopada 2023 r.

 

Załączniki:

Dokument Ofertowy

Formularz Zapisu

Suplement nr. 1 z dnia 29.10.2021

 

Prefa Group S. A.
ul. Kościańska 36,
60-112 Poznań
Realizacja Hesna