Start Relacje inwestorskie Oferta publiczna Akcji Serii D

Oferta publiczna Akcji Serii D

W związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie oferty publicznej, Zarząd spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka"), zgodnie z art. 438 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 11.9 w rozdziale IV memorandum informacyjnego sporządzonego w oparciu o art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii D przeprowadzoną na podstawie uchwały nr 4a Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 21 listopada 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D w całości, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany statutu Spółki, ogłasza o niedojściu do skutku podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D z uwagi na to, że w terminie do zapisywania się na akcje serii D minimalna liczba oferowanych akcji serii D nie została subskrybowana i należycie opłacona.

W związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie oferty publicznej, Zarząd spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu, w związku z koniecznością aktualizacji Suplementu nr 4, publikuje treść komunikatu aktualizującego nr 4.

W związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie oferty publicznej, Zarząd spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu w związku z koniecznością aktualizacji informacji umożliwiających ocenę sytuacji finansowej Emitenta, a dotyczących czynności ryzyka opisanych w Memorandum Informacyjnym, poniżej publikuje treść Suplementu nr 4.

W związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie oferty publicznej, Zarząd spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu w związku z koniecznością aktualizacji informacji umożliwiających ocenę sytuacji finansowej Emitenta, a dotyczących czynności ryzyka opisanych w Memorandum Informacyjnym, poniżej publikuje treść Suplementu nr 3.
 

 

W związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie oferty publicznej, Zarząd spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu, w związku z koniecznością aktualizacji Suplementu nr 2, publikuje treść komunikatu aktualizującego nr 3. 

 

W związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie oferty publicznej, Zarząd spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu w związku z koniecznością aktualizacji informacji umożliwiających ocenę sytuacji finansowej Emitenta, a dotyczących czynności ryzyka opisanych w Memorandum Informacyjnym oraz w związku z koniecznością aktualizacji siedziby Emitenta, poniżej publikuje treść Suplementu nr 2. 

W związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie oferty publicznej, Zarząd spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu, w związku z koniecznością aktualizacji Suplementu nr 1, publikuje treść komunikatu aktualizującego nr 2. 

 

W związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie oferty publicznej, Zarząd spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu, w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu emisji, publikuje treść komunikatu aktualizującego nr 1. 

 

W związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie oferty publicznej, Zarząd spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu w związku z koniecznością aktualizacji informacji umożliwiających ocenę sytuacji finansowej Emitenta, a dotyczących czynności ryzyka opisanych w Memorandum Informacyjnym poniżej publikuje treść Suplementu nr 1. 

_________________________________________________________________________________________________

W związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie oferty publicznej, Zarząd spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu publikuje poniżej treść Memorandum Informacyjnego sporządzonego w oparciu o art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ponadto, Zarząd spółki Prefa Group S.A. wskazuje, iż jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji serii D jest Memorandum Informacyjne, opublikowane na stronie Emitenta (poniżej) oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej, która będzie pośredniczyć w ofercie: www.ventusam.pl, wraz z ewentualnymi suplementami, komunikatami aktualizującymi oraz informacjami publikowanymi w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Prefa Group S. A.
ul. Kościańska 36,
60-112 Poznań
Realizacja Hesna