Start Oferta publiczna Akcji Serii C – Dokument Informacyjny

Oferta publiczna Akcji Serii C – Dokument Informacyjny

 

Informacja w sprawie odwołania oferty publicznej akcji serii C 

W dniu 22 kwietnia 2022 r. Emitent podjął decyzję o odwołaniu w całości oferty publicznej nie więcej niż 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii C. W związku z odwołaniem oferty publicznej Akcji Serii C w dniu 22 kwietnia 2022 r. Spółka publikuje na swojej stronie internetowej komunikat aktualizacyjny nr 1 do Dokumentu Informacyjnego. 

 

Komunikat Aktualizacyjny nr 1

___________________________________________________________________________________________________

Informacja w sprawie zawieszenia oferty publicznej akcji serii C 

Uprzejmie informujemy, że zarząd Spółki Prefa Group S.A. w dniu 10 marca 2022 r. podjął decyzję o zawieszeniu oferty publicznej nie więcej niż 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii C. Aneks do dokumentu informacyjnego dostępny jest poniżej.

Aneks z 10 marca 2022 r.

___________________________________________________________________________________________________

 Opublikowanie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 

Zarząd spółki Prefa Group S.A. informuje, że dnia 1 lutego 2022 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zostało opublikowane ogłoszenie spółki o ofercie objęcia 3.750.000 akcji serii C z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy na zasadach subskrypcji zamkniętej pod poz. 5403. Treść ogłoszenia spółka zamieszcza poniżej. 

___________________________________________________________________________________________________

PROCEDURA ZAPISU NA AKCJE SERII C PREFA GROUP S.A. W RAMACH WYKONANIA PRAWA POBORU ORAZ ZAPISÓW DODATKOWYCH

Zastrzeżenie:

Na stronie internetowej Spółki: www.prefagroup.pl w zakładce Relacje inwestorskie zamieszczony jest Dokument Informacyjny zawierający szczegółowe informacje związane z emisją Akcji Serii C, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej Akcji serii C, m.in. informacje dotyczące zapisów na Akcje Serii C, wpłat na Akcje Serii C oraz zasad przydziału Akcji Serii C.

Termin składania zapisów:

Od 26 stycznia 2022 r. do 11 marca 2022 r.

Cena emisyjna

Cena emisyjna Akcji Serii C wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję.

Minimalna i maksymalna wielkość zapisu w ramach zapisu podstawowego oraz zapisu dodatkowego

Akcje Serii C oferowane są akcjonariuszom Spółki w ramach wykonania prawa poboru. Maksymalna wielkość zapisu podstawowego, tj. zapisu w wykonaniu prawa poboru, wynika z liczby przysługujących danemu inwestorowi jednostkowych praw poboru. Za każdą posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. dnia 21 stycznia 2022 roku, akcję Spółki przysługuje 1 (słownie: jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym posiadanie jednego jednostkowego prawa poboru uprawnia do objęcia 3 (słownie: trzech) Akcji Serii C. Innymi słowy, posiadanie jednego prawa poboru uprawnia do nabycia 3 Akcji Serii C.

W ramach zapisu podstawowego inwestor może złożyć zapis na minimalnie 3 (słownie: trzy) Akcje Serii C oraz maksymalnie taką liczbę Akcji Serii C jaka wynika z liczby posiadanych przez niego jednostkowych praw poboru, np. posiadanie 1.000 (słownie: jeden tysiąc) akcji serii A i/lub B uprawnia do złożenia zapisu podstawowego na minimalnie 3 (słownie: trzy) oraz maksymalnie 3.000 (słownie: trzy tysiące) Akcji Serii C. W przypadku złożenia zapisu podstawowego na większą liczbę Akcji Serii C niż wynikającą z liczby posiadanych praw poboru, zapis taki będzie traktowany jak zapis na maksymalną dopuszczalną liczbę Akcji Serii C wynikającą z liczby posiadanych praw poboru, np. jeżeli akcjonariusz posiadający 1.000 (słownie: jeden tysiąc) jednostkowych praw poboru złoży zapis podstawowy na 4.000 (słownie: cztery tysiące) Akcji Serii C, zapis podstawowy będzie traktowany tak jakby został złożony na 3.000 (słownie: trzy tysiące) Akcji Serii C.

Akcjonariusze, którym służy prawo poboru Akcji Serii C, tj. osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec dnia 21 stycznia 2022 roku (dzień prawa poboru), mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje Serii C w liczbie nie większej niż wielkość emisji, tj. 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Osoby uprawnione do złożenia zapisu dodatkowego mogą złożyć taki zapis na Akcje Serii C w liczbie od 3 (słownie: trzy) do 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk.

W przypadku złożenia zapisu dodatkowego na większą liczbę Akcji Serii C niż wielkość emisji, zapis taki będzie traktowany jak zapis na wszystkie oferowane Akcje Serii C.

Procedura składania zapisów oraz dokonywania wpłat na Akcje Serii C

Osoby uprawnione do składania zapisów podstawowych w ramach wykonania prawa poboru oraz osoby uprawnione do składania zapisów dodatkowych mogą dokonywać zapisów na Akcje Serii C w domach maklerskich, prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, na których mają zapisane prawa poboru. Zapisy na Akcje Serii C będą przyjmowane w formie i zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym domu maklerskim przyjmującym zapisy, jednakże nie mogą one być sprzeczne z zasadami określonymi w Dokumencie Informacyjnym.

Rodzaj, treść i forma dokumentów wymaganych podczas składania zapisu na Akcje Serii C oferowane w wykonaniu prawa poboru lub zapisów dodatkowych oraz zasady działania przez pełnomocnika powinny być zgodne z procedurami domu maklerskiego lub banku prowadzącego rachunki papierów wartościowych przyjmującego zapis.

Subskrybenci w miejscu przyjmowania zapisów powinni złożyć trzy wypełnione i podpisane, jednobrzmiące egzemplarze formularza zapisu. Na dowód przyjęcia zapisu subskrybent otrzymuje jeden egzemplarz złożonego formularza zapisu. Przy czy, zwraca się uwagę subskrybentom, że zapis w wykonaniu prawa poboru i zapis dodatkowy powinny być złożone na oddzielnych formularzach.

Wzory formularza zapisu na Akcje Serii C zamieszczony został w pkt 7.4. Dokumentu Informacyjnego oraz poniżej.

Zapis na Akcje Serii C dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu będzie nieważny.

Dla ważności zapisu na Akcje Serii C, zarówno w ramach zapisu podstawowego, jak i w ramach zapisu dodatkowego, wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złożenie właściwe i w pełni wypełnionego formularza zapisu przez osobę uprawnioną lub jej pełnomocnika oraz opłacenia zapisu w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Akcji Serii C, na jaką składany jest zapis i ceny emisyjnej, przy zastrzeżeniu, że w przypadku opłacenia mniejszej liczby Akcji Serii C niż wskazana w dokumencie zapisu, przy dokonywaniu przydziału Akcji Serii C nie będą brane pod uwagę akcje nieopłacone lub opłacone nieterminowo, z uwzględnieniem zasady, że nie można nabyć ułamkowych części akcji. Powyższe oznacza, iż brak wpłaty w terminie określonym w Dokumencie Informacyjnym powoduje nieważność całego zapisu. Wpłata niepełna oznacza, iż zapis jest ważny, z zastrzeżeniem że w trakcie dokonywania przydziału Akcji Serii C podstawą do przydziału będzie liczba Akcji Serii C, za które została dokonana wpłata.

Zwraca się uwagę, że opłacenie zapisu w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Akcji Serii C, na jaką składany jest zapis i ceny emisyjnej nie uwzględnia jakichkolwiek opłat i prowizji przewidzianych przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych podmiotu składającego zapis.

________________________________________________________________________________________________

W związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii C w drodze subskrypcji zamkniętej z prawem poboru, Zarząd spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu publikuje dokument Informacyjny w rozumieniu art. 37a  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Jednocześnie Zarząd spółki Prefa Group S.A. informuje, iż jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie akcji serii C jest dokument informacyjny, opublikowany na stronie Emitenta, wraz z ewentualnymi aneksami, komunikatami aktualizującymi oraz informacjami publikowanymi w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Prefa Group S. A.
ul. ul. Aleksandra Puszkina 63A,
Luboń 62-030, Polska
530 631 136 530 631 136
Realizacja Hesna