Start Krzywa Góra

Krzywa Góra

Spółka nabyła na licytacji komorniczej prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o powierzchni ponad  16,2 ha, za kwotę 448.000,00 zł, tj. 2,75 zł/m2. Nieruchomość położona jest w miejscowości Krzywa Góra, gmina Pokój, w odległości 25 km od Opola. Dla przedmiotowego terenu został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała gminy Pokój nr XXVIII/193/2001 z dnia 26.02.2001r.). Zgodnie z zapisami planu, teren nieruchomości będący własnością Spółki przeznaczony jest na cele lokalizacji osady mieszkaniowo – rekreacyjnej. Zdecydowana większość tego obszaru oznaczona jest na rysunku planu symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej.

Aktualnie trwają rozmowy dot. sprzedaży całości gruntu – szacunkowa aktualna wartość rynkowa wynosi ok 22 zł/m2. 

Prefa Group S. A.
ul. ul. Aleksandra Puszkina 63A,
Luboń 62-030, Polska
530 631 136 530 631 136
Realizacja Hesna